För att ta del av denna guide krävs att du öppnar den på en smart telefon.

New
Public
Museum

Som ett led i New Public Management har Museernas Forskningsinstitut (MFI) undersökt beteendet hos Moderna Museets besökare för att ut­röna hur flödet kan effektiv­iseras och hur varje besök kan kvalitets­säkras.

Rörelsemönster

1.1

Beteende

1.2

Slutsatser

1.3

Enligt undersökningen är Moderna Museets medel­besökare en kvinna i 40–59-årsåldern som kommer i en grupp till­sammans med en besökare. Hon har mörkt hår, bär ingen huvud­bonad och med­tager ingen väska. Hennes intresse­nivå ligger på 4,46/10 när hon beskådar 6,5 verk och 1,37 verks­texter. Hastig­heten på besöket ligger på 4,74/10 och hon har inget synligt inträdes­bevis. Sprid­ningen för konst­verken är låg då medel­besökaren endast foto­graferar 0,5 verk. Genom­snitts­flödet i rummet lämnar även 90% av golv­ytan oanvänd.

Åtgärder

2.1

Åtgärder bör tas för att öka intresse­nivån, andelen verk som besökaren beskådar och antalet verk hon foto­graferar. Flödet i salen bör ritas om för att golv­ytan ska nå maximal effektiv­itet. Inträdes­beviset måste även få en ökning i upplevd attraktivitet och premiumkänsla.

Omritat flöde

2.2

Åtgärder i detalj

2.3

Enligt under­sökningen finns det ett samband mellan besökarens hastighet och dennes intresse­nivå. Genom att skapa en tydlig gång­bana för besökaren ser vi till att höja intresse­nivån då den får ta del av varje verk och till­bringar mer tid i utställningssalen.

Med fler informations­texter gör vi det enklare för besökaren att inte missa vad salens tema handlar om och att se verken i sin rätta kontext, vilket även detta kommer öka besökarens intressenivå.

För bättre spridning uppmanar vi besökaren att dela med sig av sitt besök i sociala medier genom att påminna om Moderna Museets hashtag #modernamuseet.

Små förmåner för betalande besökare skapar premium­känsla inför inträdes­beviset. Det kan gälla exempel som tillåt­else att bära väska eller tillgång till fällpallarna.

Många besökare gjorde uppe­håll vid fönstret i sal 01:16 och av MFI’s för­ståelse är Moderna Museet inte ett natur­historiskt museum och re­kommenderar därför att detta tas bort.

Förväntat resultat

2.4

Med hjälp av dessa för­bättringar kan vi troligt­vis se stora ökningar i både sprid­ning och kvalitet.


+20% (±5%) Intäkter
Den grupp som enligt under­sök­ningen oftast använde de till­gäng­liga fäll­pallarna var personer över sextio år och med det nya flödet kommer gång­sträckan bli längre och en fäll­pall kommer då vara oum­bärlig för denna grupp besök­are. Genom att bara till­handa­hålla dessa till betal­ande besök­are kommer museets intäkter därför öka, troligt­vis markant. När det bara är till­åtet att bära väska för betal­ande besökare kommer vi också se en ökning i museets intäkter från denna grupp.


+70% (±20%) Spridning
Besökaren dokumenterar idag 7% av verken de stannar vid. Med ett flöde som främjar kö­bildning i salen till­sammans med upp­maningen om att sprida verken i sociala medier kan vi för­modligen se en kraftig ökning i både dokument­ation och sprid­ning. Denna ökning kommer troligt­vis ske inom de största besöks­grupp­erna som redan är de mest benägna att foto­grafera verken.


+100% Kvalitativa besök
I den nya om­ritningen har det plac­erats ut tio nya in­fo­rmation­s­skyltar i salen och det distra­her­ande fönst­ret tagits bort. På detta sätt kan vi med säker­het veta att besök­aren inte kan missa info­rma­tionen om salen och genom det få ett mer kvalita­tivt besök.

Syfte

3.1

Jonna Bornemarks bok Det omät­baras renässans ligger till grund för denna guide där vi utfört tanke­experimentet att behandla en kultur­institution på samma sätt som vi idag behandlar t.ex. äldre­vården.

Sättet den offentliga sektorn drivits på sedan 90-talet kallas New Public Management. Kort­fattat handlar det om att se den ur ett företags­perspektiv där brukaren är en kund och bara det som kan om­vandlas till siffror är det som anses relevant, och man förbi­ser det mänskliga.

Vi har iakttagit Moderna Museets besökare och kart­lagt deras beteende på ett liknande sätt som Hemmens Forsknings­institut på 40- och 50-talen under­sökte hur vi använde köken för att kunna effektiv­isera dem. Som en för­längning av hur Moderna Museet idag måste presentera besökar­antal för att berättiga sin existens och relevans som myndighet har vi ur en kapitalistisk synvinkel undersökt vad som kan “för­bättras” med Moderna Museet. Detta för att öka museets av­kastning och “kvalitets­säkrade” besök utan att ta hänsyn till varken besökaren eller konstverken.Nedan följer de formulär som fylldes i vid undersökningen.

Insamlat material

3.2

Tryck på bilden för att starta/pausa.

Disposition

3.3

1 Medelbesökaren
1.1 Rörelsemönster
1.2 Beteende
1.3 Slutsatser av datainsamling

2 Åtgärder
2.1 Inledning
2.2 Omritat flöde
2.3 Åtgärder i detalj
2.4 Resultat av åtgärder

3 Sammanfattning
3.1 Syfte
3.2 Insamlat material
3.3 Disposition

Kolofon

Detta är en guide av Reidar Pritzel och John Bengtsson.

Typsnittet är OPS Cubic, skapat av Our Polite Society med förlaga i ett av typsnitten som användes i skrivmaskiner från svenska Facit.

Tack till Jonas Johansson & Jens Schildt